HANDELSBETINGELSER FOR REBILD BOXEN


§ 1. Medlemskabet

Et medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Rebild Boxen. Det er dit ansvar som medlem, at Rebild Boxen til enhver tid har de korrekte kontaktoplysninger om dig.


§ 1a. Studerende

Har du et studiemedlemskab, er du forpligtet til at fremvise gyldig dokumentation, når du melder dig ind i Rebild Boxen samt øjeblikkeligt at meddele, hvis studiet ophører eller forkortes.


§ 2. Login ved fremmøde

Du fremmøder dit hold ved at scanne QR-koden der hænger rundt i Boxen. Du kan fremmøde dit hold, til 10 min efter holdstart.


§ 3. Varighed 

Betalingsservice-medlemskab (DIBS) er et løbende medlemskab, der fortsætter, indtil det opsiges i henhold til § 8.


§ 4. Betaling

Ved oprettelse af et medlemskab tilmeldes aftalen DIBS, og du betaler herefter for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er som medlem ansvarlig for, at betalingen sker rettidigt. Rebild Boxen sidestiller ikke-rettidig betaling med misligholdelse af medlemskontrakten. Du giver ved din underskrift på medlemskontrakten samtykke til, at Rebild Boxen opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes kontantoverførselsaftale; det vil sige, at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt medlemskontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Rebild Boxen sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part. Hvis Rebild Boxen er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Rebild Boxen’s gældende takster.


§ 5. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, sender Rebild Boxens en rykkermail til dig og opkræver desuden et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Rebild Boxen ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Rebild Boxen forbeholder sig retten til at straks opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Din bookingadgang bliver spærret, indtil betaling af Rebild Boxens tilgodehavende er sket. Efter betaling er du igen berettiget til at benytte Rebild Boxen’s faciliteter, indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.


§ 6. Prisændringer

Prisændringer meddeles via mail senest 30 dage før, prisændringerne træder i kraft. Ønsker du herefter ikke at opretholde dit medlemskab som følge af prisændringerne, er du berettiget til at opsige dit medlemskab efter proceduren i § 8.


§ 7. Bero 

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab på pause uden betaling ved udstationering, graviditet eller pga. en skade. Medlemskabet kan sættes i bero i op til 6 måneder, og maksimalt 2 gange om året. Du skal blot skrive en mail til kontakt@rebildboxen.dk, og angive årsag til berosætningen og en start og slutdato for pauseperioden. Det er ikke muligt at sætte medlemskabet på pause efter udmeldelse, og er du i forvejen på pause når du udmelder dig, afmelder du samtidig pauseperioden på udmeldingstidspunktet. Du kan sætte i bero ved en engangsbetaling på 350 kr. optil 4 måneder.

Dit medlemskab starter automatisk, når pauseperioden udløber.


§ 8. Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til Rebild Boxen via kontakt@rebildboxen.dk


§ 9. Umyndige medlemmer. Er du under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for dig på værgens regning. Dette medlemsskab kan kun bruges til tilhørende medlemsskabs.


§10 Fortrydelsesret

Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.


§11 Kvittering

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.


§12 Kriterier for abonnementstræk

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med DIBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.


§13 Opdatering af kortdata

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til Rebild Boxen kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Rebild Boxen uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.


§ 14. Helbredstilstand og personskade.

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Rebild Boxen. Rebild Boxen tager ikke ansvar for personskader på som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.


§ 15. Værdigenstande

Rebild Boxen anbefaler, at du ikke medbringer genstande af værdi. Rebild Boxen bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.


§ 16. Ordensregler.

Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Rebild Boxen’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Rebild Boxen kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for dig. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning.


§ 17. Udelukkelse af medlem

Rebild Boxen forbeholder sig ret til uden forklaring omgående at opsige aftalen om medlemskab. I sådanne tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalte kontingenter. I tilfælde af grove regelbrud udelukkes du som medlem uden tilbagebetaling af eventuelt indestående. Rebild Boxen tager kraftigt afstand fra enhver form for doping. Konstateres der besiddelse eller misbrug af ulovlige produkter, betragtes dette som et groft regelbrud. Ligeledes må der ikke nydes tobak eller alkohol i centeret eller på centerets område.


§ 18. Ændring af medlemsbetingelser

Rebild Boxen kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 60 dage. Sådanne ændringer meddeles via centerets facebook side samt fremsendelse af mail. Ønsker du herefter ikke at opretholde dit medlemskab som følge af vilkårsændringerne, er du berettiget til at opsige dit medlemskab jf. proceduren i § 8. Rebild Boxen har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.


§19. Brug af Loyalitetsabonnement

Ved køb af loyalitetsabonnement gælder følgende regler. Du betaler et fast årligt beløb, og vil ikke blive opkrævet månedligt. Du kan sætte i bero ifl. gældende berosregler. Du kan ikke få refunderet beløbet hvis du ønsker at opsige før 12 måneder. Du vil automatisk blive opkrævet 12 måneder igen ved startdato. opsigelsesregler er gældende som almindelig abonnement.


§20. Afbud

I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 2 timer før holdstart, og før kl. 21.30 dagen før morgenhold (05.45 i hverdagene og alle vores weekend hold) Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort. Bøden er 40 kr. ved for sent afmelding eller ved ikke-fremmøde. Bøden betales når der trækkes for abonnementet.

§21. Aflysning af hold

Rebild Boxen tillader sig at aflyse et hold ved 5 deltagere eller derunder.

§22. Gebyr & ændringer af dit abonnement

Du vil blive opkrævet 149 kr. i oprettelsesgebyr. Hvis du ikke møder til en planlagt holdtræning vil du blive opkrævet 35 kr. Hvis du ønsker ændringer i dit abonnement skal du skrive til kontakt@rebildboxen.dk.


§23. Personlig træning/ Camps / Coaching

1. Betaling

1.1 Betaling af forløbet skal ske inden forløbets start / første træning, medmindre afdragsordning er aftalt. 

2. Refundering

2.1 Vælger klienten at afbryde forløbet før forløbets udløb, vil betalingen ikke blive refunderet.

2.2 Hvis der er aftalt afdragsordning / ratebetalinger, og forløbet afbrydes af klienten, skal disse fortsat afregnes.

2.3 Hvis klienten ikke har mulighed for benytte forløbet i bestemte uger pga. personliger årsager, ferier, sygdom eller andet, vil refundering eller anden kompensation, udsættelse af forløb eller lignende, ikke være muligt.

2.4 Det er ikke muligt for klienten at pause forløbet undervejs, medmindre andet er aftalt på forhånd.

3. Personlig træning

3.1 Aflysningsfrist er 24 timer. Aflyses træningen af klienten udenfor fristen, vil træningen blive afmærket som afholdt og tæller derfor i den samlet periode.

3.2 Aflyses timen af træneren, frafalder træningen ikke og vil ikke tælle.

3.3 Ved sygdom eller begyndende symptomer skal klienten aflyse hurtigst muligt

3.4 Forløb til personlig træning har en udløbsdato på 12 måneder efter købsdato, medmindre andet er aftalt

4. Ansvar

4.1 Alt træning foregår på eget ansvar

4.2 Brug af doping er forbudt og vil medføre øjeblikkelig stop af forløb uden refundering

4.3 Det forventes at klienten tager medansvar for forløbet


§24. Samtykke til fotografering og brug af billeder i markedsføring

23.1 Der bliver løbende taget billeder og videoer i Rebild Boxen af vores fotograf samt ansatte. Ved accept af handelsbetingelserne giver du samtykke til at være på billederne.

23.2 Ved accept af handelsbetingelserne giver du samtykke til, at vi må bruge disse billeder fra arrangementer og hverdagen i Rebild Boxen i vores markedsføring på sociale medier, nyhedsbreve, trykt materiale og lignende.

Hvis du ikke ønsker billeder af dig selv eller dit barn figurerer i disse medier, respekterer vi naturligvis dette, og vi beder dig kontakte os på kontakt@rebildboxen.dk herom.§25. Rebild Boxen har indgået samarbejdsaftale med ADD - Anti Doping Danmark og følgende gør sig derfor gældende for alle ansatte, medlemmer og brugere.

  1. Brug af doping er forbudt for ansatte, medlemmer og brugere af centret. Den, der bruger dopingmidler, testes positiv, unddrager sig dopingkontrol eller undlader at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil, kan sanktioneres efter § 8 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og fitnesscentret.
  2. ADD kan på baggrund af denne samarbejdsaftale til enhver tid foretage dopingkontrol af ansatte, medlemmer og brugere, der er til stede i fitnesscentret.
  3. ADD videregiver oplysninger om resultatet af en dopingprøve eller anden overtrædelse af samarbejdsaftalens regler til fitnesscentret og kan videregive oplysninger til ADD’s relevante samarbejdspartnere.
  4. Sanktioner har gentagelsesvirkning i 10 år fra afgørelsesdatoen jf. § 8, stk. 4 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og fitnesscentret.